มาตรา ๕๘ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
            คณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัย มี ตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
                        (๑) ศาสตราจารย์
                        (๒) รองศาสตราจารย์
                        (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
                        (๔) อาจารย์
            ศาสตราจารย์ นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคำแนะนำ ของ สภามหาวิทยาลัย
            สภามหาวิทยาลัย อาจกำหนดให้มี ตำแหน่งทางวิชาการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้ โดยทำเป็น ประกาศ ของ มหาวิทยาลัย และ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
            คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ วิธีการแต่งตั้ง และ ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของ มหาวิทยาลัย ให้เป็นไป ตาม ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย