มาตรา ๖๒ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑
            บุคคลใด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ หรือ ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรือ ตำแหน่งทางวิชาการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตาม มาตรา ๕๘ วรรคสาม ให้มีสิทธิใช้ ตำแหน่งทางวิชาการ ดังกล่าว เป็น คำนำหน้านาม เพื่อ แสดงวิทยฐานะ ได้ตลอดไป
            การใช้ คำนำหน้านาม ตาม ความใน วรรคหนึ่ง ให้ใช้ อักษรย่อ ดังนี้
                        (๑) ศาสตราจารย์                     ใช้อักษรย่อ ศ.
                        (๒) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ     ใช้อักษรย่อ ศ. (เกียรติคุณ)
                        (๓) ศาสตราจารย์พิเศษ            ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
                        (๔) รองศาสตราจารย์               ใช้อักษรย่อ รศ.
                        (๕) รองศาสตราจารย์พิเศษ       ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
                        (๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์             ใช้อักษรย่อ ผศ.
                        (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ    ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)
            การใช้ คำนำหน้านาม และ การใช้ อักษรย่อ คำนำหน้านาม สำหรับ ตำแหน่งทางวิชาการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้เป็นไป ตาม ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย