ปอ. ภาค ๑ ลักษณะ ๑ หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ โทษ

มาตรา ๑๘ โทษ
มาตรา ๑๙ ประหารชีวิต
มาตรา ๒๐ โทษ จำคุก และ ปรับ ด้วย
มาตรา ๒๑ การคำนวณระยะเวลาจำคุก
มาตรา ๒๒ โทษจำคุก ให้เริ่มแต่ วันที่มีคำพิพากษา
มาตรา ๒๓ โทษกักขัง แทน จำคุก
มาตรา ๒๔ โทษกักขัง
มาตรา ๒๕ กักขัง ในสถานที่ ซึ่ง กำหนด
มาตรา ๒๖ กักขัง ในที่อยู่อาศัย ของผู้นั้นเอง หรือ ของผู้อื่น
มาตรา ๒๗ ผู้ต้องโทษกักขัง ฝ่าฝืน ๓ อนุ
มาตรา ๒๘ โทษปรับ
มาตรา ๒๙ ต้องโทษปรับ และ ไม่ชำระค่าปรับ ภายใน สามสิบวัน
มาตรา ๓๐ กักขังแทนค่าปรับ
มาตรา ๓๐/๑ ทำงานบริการสังคม หรือ ทำงานสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับ
มาตรา ๓๐/๒ ผู้ต้องโทษปรับ มีเงินพอ ชำระค่าปรับได้
มาตรา ๓๐/๓ คำสั่งศาล ตาม มาตรา ๓๐/๑ และ มาตรา ๓/๒ ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๓๑ ปรับ เรียงตามรายตัวบุคคล
มาตรา ๓๒ ทรัพย์สินใด ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใด ทำหรือมีไว้ เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น
มาตรา ๓๓ ศาล มีอำนาจ สั่งให้ริบทรัพย์สิน ๒ อนุ
มาตรา ๓๔ ริบ ทรัพย์สิน ๒ อนุ
มาตรา ๓๕ ทำให้ ทรัพย์สิน ใช้ไม่ได้ หรือ ทำลาย ทรัพย์สิน
มาตรา ๓๖ ผู้เป็นเจ้าของแท้จริง มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย ในการกระทำความผิด
มาตรา ๓๗ ผู้ที่ศาลสั่ง ให้ส่งทรัพย์สินที่ริบ ไม่ส่งภายในเวลา ที่ศาลกำหนด
มาตรา ๓๘ โทษ ให้เป็นอันระงับไป ด้วยความตาย ของผู้กระทำความผิด