ปอ. ภาค ๑ ลักษณะ ๑ หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา

มาตรา ๒ บุคคล จักต้องรับโทษ ในทางอาญา
มาตรา ๓ ให้ใช้กฎหมายส่วนที่เป็นคุณ
มาตรา ๔ กระทำความผิด ในราชอาณาจักร
มาตรา ๕ การกระทำ แม้แต่ ส่วนหนึ่งส่วนใด ได้กระทำ ในราชอาณาจักร
มาตรา ๖ ตัวการ  ผู้สนับสนุน หรือ ผู้ใช้ให้กระทำความผิด กระทำความผิด นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๗ กระทำความผิด ๕ อนุ นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๘ กระทำความผิด ๑๕ อนุ นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๙ เจ้าพนักงาน ของ รัฐบาลไทย กระทำความผิด นอกราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐ กระทำการ นอกราชอาณาจักร ความผิด ใน มาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และ มาตรา ๙
มาตรา ๑๑ กระทำความผิด ในราชอาณาจักร ถ้า ได้รับโทษ ในต่างประเทศมาแล้ว
มาตรา ๑๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ให้ใช้ กฎหมาย ในขณะที่ ศาลพิพากษา
มาตรา ๑๓ กฎหมาย ที่บัญญัติ ในภายหลัง ได้มีการยกเลิก วิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาตรา ๑๔ กฎหมาย ที่บัญญัติในภายหลัง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การใช้บังคับ วิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาตรา ๑๕ กฎหมาย ที่บัญญัติในภายหลัง โทษใด ได้เปลี่ยนลักษณะ มาเป็น วิธีการเพื่อความปลอดภัย
มาตรา ๑๖ พฤติการณ์เกี่ยวกับ การใช้บังคับ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ได้เปลี่ยนแปลงไป
มาตรา ๑๗ บทบัญญัติ ในภาค ๑ ให้ใช้ในกรณี ความผิด ตามกฎหมายอื่นด้วย