*ปอ. มาตรา ๑๓๕/๑
            ผู้ใด กระทำการ อันเป็นความผิดอาญา ดังต่อไปนี้
                        (๑) ใช้กำลังประทุษร้าย หรือ กระทำการใด อันก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต หรือ อันตรายอย่างร้ายแรง ต่อร่างกาย หรือ เสรีภาพ ของ บุคคลใดๆ
                        (๒) กระทำการใด อันก่อให้เกิด ความเสียหาย อย่างร้ายแรง แก่ ระบบการขนส่งสาธารณะ ระบบโทรคมนาคม หรือ โครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์สาธารณะ
                        (๓) กระทำการใด อันก่อให้เกิด ความเสียหาย แก่ ทรัพย์สิน ของ รัฐหนึ่งรัฐใด หรือ ของ บุคคลใด หรือ ต่อสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิด หรือ น่าจะก่อให้เกิด ความเสียหาย ทางเศรษฐกิจ อย่างสำคัญ
            ถ้า การกระทำนั้น ได้กระทำ โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อ ขู่เข็ญ หรือ บังคับ รัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำ หรือ ไม่กระทำการใด อันจะก่อให้เกิด ความเสียหาย อย่างร้ายแรง หรือ เพื่อ สร้างความปั่นป่วน โดยให้เกิด ความหวาดกลัว ในหมู่ประชาชน ผู้นั้น กระทำความผิดฐานก่อการร้าย ต้องระวางโทษ ประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือ จำคุกตั้งแต่ สามปี ถึง ยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่ หกหมื่นบาท ถึง หนึ่งล้านบาท
            การกระทำ ในการ เดินขบวน ชุมนุม ประท้วง โต้แย้ง หรือ เคลื่อนไหว เพื่อ เรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือ หรือ ให้ได้รับ ความเป็นธรรม อันเป็นการใช้เสรีภาพ ตาม รัฐธรรมนูญ ไม่เป็น การกระทำความผิดฐานก่อการร้าย


*เพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แห่ง  พรก. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖