ปอ. มาตรา ๘๔
            ผู้ใด ก่อให้ ผู้อื่น กระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการ ใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือ ยุยงส่งเสริม หรือ ด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็น ผู้ใช้ให้กระทำความผิด
            ถ้า ผู้ถูกใช้ ได้กระทำความผิดนั้น ผู้ใช้ ต้องรับโทษ เสมือนเป็นตัวการ ถ้า ความผิด มิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะ ผู้ถูกใช้ ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำ หรือ เหตุอื่นใด ผู้ใช้ ต้องระวางโทษ เพียงหนึ่งในสาม ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น