ปอ. มาตรา ๘๕
            ผู้ใด โฆษณา หรือ ประกาศ แก่บุคคลทั่วไป ให้กระทำความผิด และ ความผิดนั้น มีกำหนดโทษ ไม่ต่ำกว่า หกเดือน ผู้นั้น ต้องระวางโทษ กึ่งหนึ่ง ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น
            ถ้า ได้มีการกระทำความผิด เพราะเหตุที่ได้มี การโฆษณา หรือ ประกาศ ตามความในวรรคแรก ผู้โฆษณา หรือ ประกาศ ต้องระวางโทษ เสมือนเป็นตัวการ