ปอ. มาตรา ๘๖
            ผู้ใด กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการ ช่วยเหลือ หรือ ให้ความสะดวก ในการที่ ผู้อื่น กระทำความผิด ก่อน หรือ ขณะ กระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิด จะมิได้รู้ถึงการ ช่วยเหลือ หรือ ให้ความสะดวก นั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ต้องระวางโทษ สองในสามส่วน ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดที่ สนับสนุน นั้น