พรบ. การศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติ (PDF)
พรบ. (ฉบับที่ ๒) (PDF)
พรบ. (ฉบับที่ ๓) (PDF) (ใหม่)

รวมกฎหมายการศึกษา
   พระราชบัญญัติ
   กฎกระทรวง
   กฎ ก.ค.ศ.
   กฎ และ ประกาศ ก.พ.อ.
   ประกาศ