พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

ส่วนนำ

มาตรา ๑ - ๕
หมวด ๑ บททั่วไป ความมุ่งหมาย และ หลักการ มาตรา ๖ - ๙
หมวด ๒ สิทธิ และ หน้าที่ ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ - ๑๔
หมวด ๓ ระบบการศึกษา มาตรา ๑๕ - ๒๑
หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ - ๓๐
หมวด ๕ การบริหาร และ การจัดการศึกษา มาตรา ๓๑ - ๔๖
ส่วนที่ ๑ การบริหาร และ การจัดการศึกษา ของ รัฐ มาตรา ๓๑ - ๔๐
ส่วนที่ ๒ การบริหาร และ การจัดการศึกษา ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๔๑ - ๔๒
ส่วนที่ ๓ การบริหาร และ การจัดการศึกษา ของ เอกชน มาตรา ๔๓ - ๔๖
หมวด ๖ มาตรฐาน และ การประกันคุณภาพ การศึกษา มาตรา ๔๗ - ๕๑
หมวด ๗ ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๒ - ๕๗
หมวด ๘ ทรัพยากร และ การลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา ๕๘ - ๖๒
หมวด ๙ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา มาตรา ๖๓ - ๖๙

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๐ - ๗๘