พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

 
  คำปรารภ  
  ส่วนนำ มาตรา ๑ - ๖
หมวด ๑ คณะกรรมการสถานพยาบาล มาตรา ๗ - ๑๓
หมวด ๒ การประกอบกิจการสถานพยาบาล และ การดำเนินการสถานพยาบาล มาตรา ๑๔ - ๔๕
หมวด ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๔๖ - ๔๘
หมวด ๔ การปิดสถานพยาบาล และ การเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๔๙ - ๕๕
หมวด ๕ บทกำหนดโทษ มาตรา ๕๖ - ๗๕
  บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๖ - ๗๗
  อัตราค่าธรรมเนียม  
  หมายเหตุ  

???