อัตราค่าธรรมเนียม
 

(๑) ค่าขึ้นทะเบียน และ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ  ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๓) ค่าแก้ไข หรือ เพิ่มเติม ทะเบียนและใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๔) ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ และ หนังสือรับรองอย่างอื่น ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๕) ค่าสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและ รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าหนังสืออนุมัติให้แสดงว่า เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบโรคศิลปะ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๓๐๐ บาท
(๘) ค่าแปลใบอนุญาต ของผู้ประกอบโรคศิลปะ เป็นภาษาต่างประเทศ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
(๙) ค่าคำร้องต่าง ๆ ฉบับละ ๕๐ บาท