พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒

แบ่งเป็น
    ๗ หมวด กับ บทเฉพาะกาล รวม ๖๗ มาตรา
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
มีผลบังคับ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
    นาย ชวน หลีกภัย
ประวัติ การแก้ไขเพิ่มเติม
    ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒
    ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗
เนื่องจาก กายภาพบำบัด และ เทคนิคการแพทย์ แยกตัวออกไปมี พระราชบัญญัติวิชาชีพ เป็นของตนเอง
            พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
    ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๒(๖)

    ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเนื่องจาก สาขา การแพทย์แผนไทย มี พรบ. เป็นของตนเอง