หมายเหตุ:
            เหตุผล ในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติ ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง แต่บทบัญญัติบางประการ ยังไม่สอดคล้องกับหลักวิชา และ สภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับ ได้มีการแยก การประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาทันตกรรม และ การประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน สาขาเภสัชกรรม ไปบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะ รวมทั้ง สมควรปรับปรุงองค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และ จัดให้มี คณะกรรมการวิชาชีพ เพื่อ ควบคุม การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด การประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ และ การประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น ตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้ การประกอบโรคศิลปะ ในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าว มีความเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ตลอดจน เพื่อส่งเสริม การประกอบโรคศิลปะ ในสาขาเหล่านั้น ให้มีความอิสระ และ คล่องตัว ในการดำเนินงาน และ เพื่อ ควบคุม มิให้มี การแสวงหาผลประโยชน์ หรือ ใช้วิชาชีพ โดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชน สมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วย การควบคุม การประกอบโรคศิลปะ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อง ตรา พระราชบัญญัตินี้