รวมตัวบทกฎหมาย
การประกอบโรคศิลปะ

พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
    พระราชบัญญัติ
            ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒    ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗    ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖
            กฎหมายเดิม ที่ถูกยกเลิกแล้ว
    พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้สาขา ... เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ (ยกเลิกทั้งหมดแล้ว)
            สาขา กิจกรรมบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๕
            สาขา รังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๕
            สาขา การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. ๒๕๔๕
            สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔
            สาขา จิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๖
            สาขา กายอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
            สาขา การแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
    กฎกระทรวง
            กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๕
            กฎกระทรวง ว่าด้วย การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และ การออกใบแทนใบอนุญาต ในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
            กฎกระทรวง ว่าด้วย การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพ สำหรับ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

    ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
            จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาขา การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
            จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
            จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาขา การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. ๒๕๔๗
            จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาขา รังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๔๗
            จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาขา กิจกรรมบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๘
            จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สาขา จิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙
            ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ วิธีการ กล่าวหา กล่าวโทษ หรือ สอบสวน ผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๖
            ว่าด้วย การเลือกและการเลือกตั้ง กรรมการวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ยกเลิก ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ง ยกเลิก ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๒)
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะ ในความควบคุมของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๕
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ในความควบคุมของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย พ.ศ. ๒๕๔๙
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด ในความควบคุมของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ได้รับมอบหมาย ให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ได้รับมอบหมาย ให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ส่วนราชการ หรือ สภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕
            ว่าด้วย บุคคล ซึ่ง ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ในความควบคุมของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๕
            ว่าด้วย ข้อจำกัดและเงื่อนไข ในการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด ๒๕๕๒
            ว่าด้วย ข้อจำกัดและเงื่อนไข ในการประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก ๒๕๕๕
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง การเพิ่มประเภท การนวดไทย ในสาขาการแพทย์แผนไทย
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การอนุญาตให้บุคคล ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย ศาสตร์การแพทย์แผนจีน)
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย ทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัย ศาสตร์ไคโรแพรคติก พ.ศ. ๒๕๔๙
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕) เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อ ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง รังสีวิทยา พ.ศ. ๒๕๔๙
            ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง จิตวิทยาคลินิก พ.ศ. ๒๕๔๙
    ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ
   
        สาขาการแพทย์แผนไทย
                ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง การประเมิน ผู้ที่ส่วนราชการรับรองว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
                ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง การประเมิน ผู้ที่ส่วนราชการรับรองว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการนวดไทย เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย
                การกำหนดแบบ ตาม กฎกระทรวงว่าด้วย การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และ การออกใบแทนใบอนุญาต ในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
                โรค ซึ่งต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
            สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
                การกำหนดแบบ ตาม กฎกระทรวงว่าด้วย การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต และ การออกใบแทนใบอนุญาต ในการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๗
                โรค ซึ่งต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
            สาขากิจกรรมบำบัด
                การรับรองสถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร เทียบเท่าปริญญา สาขากิจกรรมบำบัด
               
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการประกอบโรคศิลปะ ของ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้รับการฝีกอบรม ซึ่ง ทำการฝึกหัด หรือ อบรม ในความควบคุม ของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่ง เป็นผู้ให้การศึกษา หรือ ฝึกอบรม
                กำหนดแบบ ตามกฎกระทรวงใบอนุญาต
                โรค ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ
                หลักเกณฑ์ รับรองสถาบัน สาขากิจกรรมบำบัด ๒๕๕๔

            สาขารังสีเทคนิค
                หลักเกณฑ์ รับรองสถาบัน สาขารังสีเทคนิค ๒๕๕๑
                หนังสือรับรองสถาบัน รังสีฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๔
                สมรรถนะ และ มาตรฐานวิชาชีพ สำหรับ ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๑
                การรับรองสถาบันการศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร เทียบเท่าปริญญา สาขารังสีเทคนิค
                กำหนดแบบ ตามกฎกระทรวงใบอนุญาต
                โรค ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็น ผู้ประกอบโรคศิลปะฯ
            สาขา การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
                กำหนดแบบ ตามกฎกระทรวงใบอนุญาต
                โรค ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ
                ลักษณะทุพพลภาพ ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ
                ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการประกอบโรคศิลปะ ของ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้รับการฝึกอบรม ในความควบคุม ของ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ซึ่ง เป็นผู้ให้การศึกษา หรือ ฝึกอบรม               
            สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
                กำหนดแบบ ตามกฎกระทรวงใบอนุญาต
                โรค ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ
                ลักษณะทุพพลภาพ ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ
            สาขาจิตวิทยาคลินิก
                กำหนดแบบ ตามกฎกระทรวงใบอนุญาต
                โรค ซึ่ง ต้องห้าม มิให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ

พระราชบัญญัติอื่น ที่เกี่ยวข้อง
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘

               
กฎหมายว่าด้วย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๐
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
           พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

           พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
           พระราชบัญญัติ คุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

กฎกระทรวง
    กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๔๕

อื่นๆ
            สมาคม นักกิจกรรมบำบัด แห่ง ประเทศไทย
                แก้ไขข้อบังคับ สมาคมนักกิจกรรมบำบัด แห่ง ประเทศไทย
            มูลนิธิ รังสีเทคนิค นายแพทย์ สุพจน์ อ่างแก้ว
            สมาคม นักทัศนมาตรศาสตร์ไทย