พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ. ๒๕๔๒
 
  คำปรารภ  
  ส่วนนำ มาตรา ๑ - ๗
หมวด ๑ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ มาตรา ๘ - ๑๓
หมวด ๒ คณะกรรมการวิชาชีพ มาตรา ๑๔ - ๒๓
หมวด ๓ การดำเนินการของ คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
และ คณะกรรมการวิชาชีพ
มาตรา ๒๔ - ๒๙
หมวด ๔ การควบคุม การประกอบโรคศิลปะ มาตรา ๓๐ - ๔๙
หมวด ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๕๐ - ๕๒
หมวด ๖ การอุทธรณ์ มาตรา ๕๓ - ๕๕
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ มาตรา ๕๖ - ๕๙
  บทเฉพาะกาล มาตรา ๖๐ - ๖๗
  อัตราค่าธรรมเนียม  
  หมายเหตุ