พระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
            โดยที่เป็นการสมควร ปรับปรุง กฎหมาย ว่าด้วย การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
            พระราชบัญญัตินี้ มี บทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับ การจำกัด สิทธิและเสรีภาพ ของ บุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดย อาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และ ยินยอม ของ รัฐสภา ดังต่อไปนี้