ปวพ. ภาค ๑ ลักษณะ ๓ คู่ความ

มาตรา ๕๕ เสนอคดี
มาตรา ๕๖ ผู้ไร้ความสามารถ เสนอข้อหา
มาตรา ๕๗ ร้องสอด
มาตรา ๕๘ สิทธิ ผู้ร้องสอด
มาตรา ๕๙ โจทก์ร่วม จำเลยร่วม
มาตรา ๖๐ ว่าความ ด้วยตนเอง
มาตรา ๖๑ การตั้งทนายความ ต้องทำเป็นหนังสือ
มาตรา ๖๒ อำนาจ ทนายความ
มาตรา ๖๓ ทนายความ รับเงินแทน
มาตรา ๖๔ แต่งตั้งบุคคล ทำการแทน
มาตรา ๖๕ ทนายความ ขอถอนตน
มาตรา ๖๖ อ้างว่าเป็น ผู้แทนโดยชอบธรรม