ปวพ. มาตรา ๒๒๖
            ก่อน ศาลชั้นต้น ได้มี คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ชี้ขาดตัดสินคดี ถ้า ศาล นั้น ได้มีคำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจาก ที่ระบุไว้ใน มาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘
                        (๑) ห้ามมิให้ อุทธรณ์ คำสั่งนั้น ในระหว่างพิจารณา
                        (๒) ถ้า คู่ความ ฝ่ายใด โต้แย้ง คำสั่งใด ให้ศาล จดข้อโต้แย้งนั้น ลงไว้ ในรายงาน คู่ความ ที่โต้แย้ง ชอบที่จะ อุทธรณ์ คำสั่งนั้นได้ ภายในกำหนด หนึ่งเดือน นับแต่ วันที่ ศาล ได้มี คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ชี้ขาดตัดสิน คดี นั้น เป็นต้นไป
            เพื่อประโยชน์ แห่ง มาตรา นี้ ไม่ว่า ศาล จะได้มีคำสั่ง ให้รับ คำฟ้อง ไว้แล้ว หรือไม่ ให้ถือว่า คำสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ของ ศาล นับตั้งแต่ มีการยื่น คำฟ้อง ต่อ ศาล นอกจาก ที่ระบุไว้ใน มาตรา ๒๒๗ และ ๒๒๘ เป็น คำสั่งระหว่างพิจารณา