ปวพ. มาตรา ๘๘
            *เมื่อ คู่ความ ฝ่ายใด มีความจำนงที่จะ อ้างอิง เอกสารฉบับใด หรือ คำเบิกความ ของ พยานคนใด หรือ มีความจำนง ที่จะให้ศาล ตรวจ บุคคล วัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิง ความเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลตั้ง หรือ ความเห็นของ ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็น พยานหลักฐาน สนับสนุน ข้ออ้างหรือข้อเถียง ของตน ให้ คู่ความ ฝ่ายนั้น ยื่นบัญชีระบุพยาน ต่อศาล ก่อน วันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน โดยแสดง เอกสาร หรือ สภาพของ เอกสาร ที่จะอ้าง และ รายชื่อ ที่อยู่ ของ บุคคล ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ วัตถุ หรือ สถานที่ ซึ่ง คู่ความ ฝ่ายนั้น ระบุอ้างเป็น พยานหลักฐาน หรือ ขอให้ศาล ไปตรวจ หรือ ขอให้ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง สำเนา บัญชีระบุพยาน ดังกล่าว ในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้ คู่ความ ฝ่ายอื่น มารับไป จาก เจ้าพนักงานศาล
            ถ้า คู่ความ ฝ่ายใด มีความจำนง จะยื่น บัญชีระบุพยาน เพิ่มเติม ให้ยื่น คำแถลง ขอระบุพยาน เพิ่มเติม ต่อศาล พร้อมกับ บัญชีระบุพยาน เพิ่มเติม และ สำเนา บัญชีระบุพยาน เพิ่มเติม ดังกล่าว ได้ภายใน สิบห้าวัน นับแต่ วันสืบพยาน
            เมื่อ ระยะเวลา ที่กำหนดให้ยื่น บัญชีระบุพยาน ตาม วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้า คู่ความ ฝ่ายใด ซึ่ง ได้ยื่น บัญชีระบุพยาน ไว้แล้ว มีเหตุอันสมควร แสดงได้ว่า ตนไม่สามารถ ทราบได้ว่า ต้องนำ พยานหลักฐาน บางอย่าง มาสืบ เพื่อประโยชน์ของตน หรือ ไม่ทราบว่า พยานหลักฐาน บางอย่าง ได้มีอยู่ หรือ มีเหตุอันสมควร อื่นใด หรือถ้า คู่ความ ฝ่ายใด ซึ่ง มิได้ยื่น บัญชีระบุพยาน แสดงให้เป็นที่พอใจ แก่ศาล ได้ว่า มีเหตุอันสมควร ที่ไม่สามารถยื่น บัญชีระบุพยาน ตามกำหนดเวลา ดังกล่าวได้ คู่ความ ฝ่ายนั้น อาจยื่น คำร้อง ขออนุญาต อ้าง พยานหลักฐาน เช่นว่านั้น ต่อศาล พร้อมกับ บัญชีระบุพยาน และ สำเนา บัญชีระบุพยาน ดังกล่าว ไม่ว่าเวลาใดๆ ก่อน พิพากษาคดี และถ้า ศาล เห็นว่า เพื่อให้ การวินิจฉัยชี้ขาด ข้อสำคัญ แห่งประเด็น เป็นไป โดยเที่ยงธรรม จำเป็นจะต้อง สืบพยานหลักฐาน เช่นว่านั้น ก็ให้ศาลอนุญาต ตามคำร้อง


*วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

วรรคหนึ่งเดิม คือ
            เมื่อ คู่ความฝ่ายใด มีความจำนง ที่จะอ้างอิง เอกสาร ฉบับใด หรือ คำเบิกความ ของพยานคนใด หรือ มีความจำนง ที่จะให้ศาล ตรวจ บุคคล วัตถุ สถานที่ หรือ อ้างอิง ความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลตั้ง เพื่อเป็นพยานหลักฐาน สนับสนุนข้ออ้าง หรือ ข้อเถียง ของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้น ยื่นต่อศาล ก่อนวันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ซึ่ง บัญชีระบุพยาน โดยแสดงเอกสาร หรือ สภาพของเอกสาร ที่จะอ้าง และ รายชื่อ ที่อยู่ ของบุคคล วัตถุ หรือ สถานที่ ซึ่ง คู่ความฝ่ายนั้น ระบุอ้างเป็นพยาน หรือ ขอให้ศาล ไปตรวจ หรือ ขอให้ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งสำเนา บัญชีระบุพยาน ดังกล่าว ในจำนวน ที่เพียงพอ เพื่อให้ คู่ความฝ่ายอื่น มารับไปจาก พนักงานศาล