ปวอ. ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป
 
 การใช้คำนิยาม 
 คำนิยาม
 อำนาจจัดการแทน ผู้เสียหาย
 หญิงมีสามี
 บุคคล จัดการแทน ผู้เสียหาย
 ผู้แทนเฉพาะคดี
 นิติบุคคล เป็นผู้ต้องหา หรือ จำเลย
 ผู้ถูกจับ หรือ ผู้ต้องหา ที่ถูกควบคุม หรือ ขัง มีสิทธิ
 จำเลย มีสิทธิ
 บันทึก
 ถ้อยคำสำนวน
 บันทึก หรือ ถ้อยคำสำนวน
 เอกสาร ต้องเขียนด้วยน้ำหมึก
 นักจิตวิทยา หรือ นักสังคมสงเคราะห์
 การใช้ภาษา
 ล่ามภาษามือ
 ผู้ต้องหา หรือ จำเลย เป็นผู้วิกลจริต
 ให้นำ ปวพ. มาใช้บังคับ