ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๑๕๗  การฟ้องคดีอาญา
มาตรา ๑๕๘  รายละเอียด คำฟ้อง
มาตรา ๑๕๙  ถ้าต้องการให้เพิ่มโทษจำเลย
มาตรา ๑๖๐  ความผิดหลายกระทง
มาตรา ๑๖๑  ถ้าฟ้องไม่ถูกต้อง
มาตรา ๑๖๒  ถ้าฟ้องถูกต้อง
มาตรา ๑๖๓  แก้ หรือ เพิ่มเติมฟ้อง
มาตรา ๑๖๔  ถ้าจะทำให้จำเลยเสียเปรียบ
มาตรา ๑๖๕  การไต่สวนมูลฟ้อง
มาตรา ๑๖๖  ถ้าโจทก์ ไม่มาตามกำหนดนัด
มาตรา ๑๖๗  ถ้า ปรากฏว่า คดีมีมูล
มาตรา ๑๖๘  เมื่อ ศาลประทับฟ้องแล้ว
มาตรา ๑๖๙  ศาลออกหมายเรียก หรือ หมายจับ
มาตรา ๑๗๐  คำสั่งของศาล ที่ให้คดีมีมูล
มาตรา ๑๗๑  นำบทบัญญัติ ว่าด้วยการสอบสวน ใช้กับ การไต่สวนมูลฟ้อง