ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๑๘๒ อ่าน คำพิพากษา หรือ คำสั่ง
มาตรา ๑๘๓ คำพิพากษา ทำเป็นหนังสือ
มาตรา ๑๘๔ การประชุมปรึกษา เพื่อมีคำพิพากษา หรือ คำสั่ง
มาตรา ๑๘๕ การยกฟ้อง การลงโทษ จำเลย
มาตรา ๑๘๖ คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ต้องมี (๙ อนุ)
มาตรา ๑๘๗ คำสั่งระหว่างพิจารณา อย่างน้อย ต้องมี (๓ อนุ)
มาตรา ๑๘๘ คำพิพากษา หรือ คำสั่ง มีผลตั้งแต่ วันที่ได้อ่าน
มาตรา ๑๘๙ จำเลย เป็นคนยากจน
มาตรา ๑๙๐ ห้าม แก้ไข คำพิพากษา หรือ คำสั่ง ที่ได้อ่านแล้ว
มาตรา ๑๙๑ เมื่อเกิดสงสัย ในการบังคับตาม คำพิพากษา หรือ คำสั่ง
มาตรา ๑๙๒ ห้ามมิให้ พิพากษา หรือ สั่ง เกินคำขอ หรือ ที่มิได้กล่าว ในฟ้อง