ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๕๒ หมายเรียก
มาตรา ๕๓ รายละเอียด ในหมายเรียก
มาตรา ๕๔ วัน เวลา ตามหมายเรียก
มาตรา ๕๕ การส่งหมายเรียก แก่บุคคลอื่น
มาตรา ๕๕/๑ ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายเรียกพยานโจทก์ โดยมิได้กำหนดวิธีการส่งไว้
มาตรา ๕๖ สลักหลังหมาย