ประเด็นสำคัญ

มาตรา ๑๔๘  การตาย โดยผิดธรรมชาติ
มาตรา ๑๔๙  ความตาย โดยผิดธรรมชาติ เกิดมีขึ้น ณ ที่ใด
มาตรา ๑๕๐  การชันสูตรพลิกศพ
มาตรา ๑๕๐ ทวิ  กระทำการใดๆ แก่ศพ
มาตรา ๑๕๑  ผ่าศพ แยกธาตุ
มาตรา ๑๕๒  ให้แพทย์ ปฏิบัติ ดั่งนี้
มาตรา ๑๕๓  จัดให้ขุดศพขึ้น
มาตรา ๑๕๔  ผู้ชันสูตรพลิกศพ ทำความเห็น
มาตรา ๑๕๕  นำบทบัญญัติ ว่าด้วยการสอบสวน มาใช้
มาตรา ๑๕๕/๑  พนักงานอัยการ เข้าร่วมกับพนักงานสอบสวน ในการทำ สำนวนสอบสวน
มาตรา ๑๕๖  สำนวนชันสูตรพลิกศพ