ปวอ. มาตรา ๑๔๙
            ความตายผิดธรรมชาติ เกิดมีขึ้น ณ ที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของ สามีภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือ ผู้ปกครอง ของผู้ตาย ที่รู้เรื่องการตาย เช่นนั้น จัดการดั่งต่อไปนี้
                        (๑) เก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่ง พบนั้นเอง เพียงเท่าที่จะทำได้
                        (๒) ไปแจ้งความ แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ โดยเร็วที่สุด
            หน้าที่ดังกล่าว ในวรรคต้นนั้น มีตลอดถึงผู้อื่น ซึ่ง ได้พบศพ ในที่ซึ่ง ไม่มี สามีภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือ ผู้ปกครอง ของผู้ตาย อยู่ในที่นั้นด้วย
            ผู้ใด ละเลย ไม่กระทำหน้าที่ ดั่งบัญญัติไว้ใน มาตรานี้ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท