ปวอ. มาตรา ๑๕๐ ทวิ
            ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ศพ หรือ สภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพ ก่อน การชันสูตรพลิกศพ เสร็จสิ้น ในประการที่ น่าจะทำให้ การชันสูตรพลิกศพ หรือ ผลทางคดี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้องกันอันตราย แก่อนามัย ของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ หกเดือน ถึง สองปี หรือ ปรับตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาท ถึง สี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
            ถ้า การกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ โดยทุจริต หรือ เพื่ออำพรางคดี ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ เป็นสองเท่า ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น