ปวอ. มาตรา ๑๕๒
            ให้ แพทย์ หรือ พนักงานแยกธาตุ ของรัฐบาล ปฏิบัติดั่งนี้
                        (๑) ทำรายงานถึง สภาพของศพ หรือ ส่วนของศพ ตามที่พบเห็น หรือ ตามที่ปรากฏ จากการตรวจ พร้อมทั้งความเห็น ในเรื่องนั้น
                        (๒) แสดงเหตุที่ตาย เท่าที่จะทำได้
                        (๓) ลงวันเดือนปี และ ลายมือชื่อ ในรายงาน แล้ว จัดการส่งไปยัง เจ้าพนักงาน ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพ