ปวอ. มาตรา ๑๕๕
            ให้นำ บทบัญญัติ ในประมวลกฎหมายนี้ อันว่าด้วย การสอบสวน มาใช้แก่ การชันสูตรพลิกศพ โดยอนุโลม
            ให้นำ บทบัญญัติใน มาตรา ๑๗๒ ตรี มาใช้บังคับ โดยอนุโลม แก่การไต่สวน ของศาลตาม มาตรา ๑๕๐ ในคดีที่ พยานเป็นเด็ก อายุไม่เกิน สิบแปดปี