ปวอ. มาตรา ๑๕๕/๑
            การสอบสวน ในกรณีที่ มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระทำของ เจ้าพนักงาน ซึ่ง อ้างว่า ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ ตายในระหว่าง อยู่ในความควบคุม ของ เจ้าพนักงาน ซึ่ง อ้างว่า ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ ในกรณีที่ ผู้ตาย ถูกกล่าวหาว่า ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน ซึ่ง อ้างว่า ปฏิบัติราชการ ตามหน้าที่ ให้ พนักงานสอบสวน แจ้งให้ พนักงานอัยการ เข้าร่วมกับ พนักงานสอบสวน ในการทำ สำนวนสอบสวน
            การทำสำนวนสอบสวน ตาม วรรคหนึ่ง ให้ พนักงานสอบสวน เป็น ผู้รับผิดชอบ โดย พนักงานอัยการ อาจให้คำแนะนำ ตรวจสอบ พยานหลักฐาน ถามปากคำ หรือ สั่งให้ถามปากคำ บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่ เริ่มการทำสำนวนสอบสวน นับแต่โอกาสแรก เท่าที่จะพึงกระทำได้ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดใน กฎกระทรวง
            ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน และ มีเหตุอันควร ไม่อาจรอ พนักงานอัยการ เข้าร่วม ในการทำสำนวนสอบสวน ให้ พนักงานสอบสวน ทำสำนวนต่อไปได้ แต่ต้อง บันทึก เหตุที่ไม่อาจรอ พนักงานอัยการ ไว้ในสำนวน และ ถือว่า เป็นการทำสำนวนสอบสวน ที่ชอบด้วยกฎหมาย


เพิ่มเติม โดย มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

กฎกระทรวงตาม วรรคสอง คือ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการเกี่ยวกับ การทำสำนวนสอบสวนร่วมกัน ระหว่าง พนักงานสอบสวน กับ พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓