ปวอ. มาตรา ๑๗๓/๑*
            เพื่อให้การพิจารณา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และ เป็นธรรม ในคดีที่จำเลย ไม่ให้การ หรือ ให้การปฏิเสธ เมื่อ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ร้องขอ หรือ ศาลเห็นสมควร อาจกำหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐาน ก่อนกำหนดวันนัดสืบพยาน ก็ได้ โดยแจ้งให้ คู่ความทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า สิบสี่วัน
            ก่อนวันตรวจพยานหลักฐาน ตามวรรคหนึ่ง ไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ให้คู่ความยื่นบัญชีระบุพยาน ต่อศาล พร้อมสำเนาในจำนวนที่เพียงพอ เพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่น รับไปจากเจ้าพนักงานศาล และถ้า คู่ความฝ่ายใด มีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ให้ยื่นต่อศาล ก่อนการตรวจ พยานหลักฐานเสร็จสิ้น
            การยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม เมื่อล่วงพ้นระยะเวลา ตามวรรคสอง จะกระทำได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อผู้ร้องขอ แสดงเหตุอันสมควรว่า ไม่สามารถทราบถึง พยานหลักฐานนั้น หรือ เป็นกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม หรือ เพื่อให้โอกาสแก่จำเลย ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่
            ถ้า พยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุใด อยู่ในความครอบครอง ของบุคคลภายนอก ให้ คู่ความ ที่ประสงค์จะอ้างอิง ขอให้ศาล มีคำสั่ง เรียกพยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุดังกล่าว มาจาก ผู้ครอบครอง โดยยื่นคำขอต่อศาล พร้อมกับ ยื่นบัญชีระบุพยาน เพื่อให้ได้พยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุนั้น มาก่อน วันตรวจพยานหลักฐาน หรือ วันที่ศาลกำหนด


* เพิ่มเติมโดย พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗