onggarn

 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐

 
  คำปรารภ  
หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 1 - 7
หมวด 2 พระมหากษัตริย์ มาตรา 8 - 25
หมวด 3 สิทธิ และ เสรีภาพ ของชนชาวไทย มาตรา 26 - 65
หมวด 4 หน้าที่ ของชนชาวไทย มาตรา 66 - 70
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ มาตรา 71 - 89
หมวด 6 รัฐสภา มาตรา 90 - 200
  ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 90 - 97
  ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร มาตรา 98 - 120
  ส่วนที่ 3 วุฒิสภา มาตรา 121 - 135
  ส่วนที่ 4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 136 - 148
  ส่วนที่ 5 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง มาตรา 149 - 192
  ส่วนที่ 6 การประชุมร่วมกัน ของรัฐสภา มาตรา 193 - 195
  ส่วนที่ 7 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภา มาตรา 196 - 198
  ส่วนที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ มาตรา 199 - 200
หมวด 7 คณะรัฐมนตรี มาตรา 201 - 232
หมวด 8 ศาล มาตรา 233 - 281
  ส่วนที่ 1 บททั่วไป มาตรา 233 - 254
  ส่วนที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 255 - 270
  ส่วนที่ 3 ศาลยุติธรรม มาตรา 271 - 275
  ส่วนที่ 4 ศาลปกครอง มาตรา 276 - 280
  ส่วนที่ 5 ศาลทหาร มาตรา 281
หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 282 - 290
หมวด 10 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ มาตรา 291 - 311
  ส่วนที่ 1 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน และ หนี้สิน มาตรา 291 - 296
  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ มาตรา 297 - 302
  ส่วนที่ 3 การถอดถอนจากตำแหน่ง มาตรา 303 - 307
  ส่วนที่ 4 การดำเนินคดีอาญา กับ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาตรา 308 - 311
หมวด 11 การตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 312
หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 313
  บทเฉพาะกาล มาตรา 314 - 336