หมวดที่ 10  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ส่วนที่ 1
  การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน
291 292 293 294 295
296
ส่วนที่ 2  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
297 298 299 300 301
302  
ส่วนที่ 3  การถอดถอนจากตำแหน่ง
303 304 305 306 307
ส่วนที่ 4  การดำเนินคดีอาญา กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
308 309 310 311