หมวดที่ 6 รัฐสภา
ส่วนที่ 1 บททั่วไป

 90 91 92 93 94
 95 96 97
ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร
98 99 100 101 102
103 104 105 106 107
108 109 110 111 112
113 114 115 116 117
118 119 120
ส่วนที่ 3 วุฒิสภา
121 122 123 124 125
126 127 128 129 130
131 132 133 134 135
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
136 137 138 139 140
141 142 143 144 145
146 147 148
ส่วนที่ 5 บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
149 150 151 152 153
154 155 156 157 158
159 160 161 162 163
164 165 166 167 168
169 170 171 172 173
174 175 176 177 178
179 180 181 182 183
184 185 186 187 188
189 190 191 192
ส่วนที่ 6 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
193 194 195
ส่วนที่ 7 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
196 197 198
ส่วนที่ 8 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
199 200