รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 282  
 
               ภายใต้บังคับ มาตรา 1 รัฐจะต้องให้ ความเป็นอิสระ แก่ท้องถิ่น ตามหลักแห่ง การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ ประชาชนในท้องถิ่น