รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 286  
 
               ราษฎร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีจำนวนไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่า สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่สมควร ดำรงตำแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
               การลงคะแนนเสียง ตาม วรรคหนึ่ง ต้องมี ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มาลงคะแนน ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด