รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 289  
 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีหน้าที่ บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ วัฒนธรรมอันดี ของ ท้องถิ่น
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีสิทธิ ที่จะ จัดการศึกษาอบรม และ การฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสม และ ความต้องการ ภายในท้องถิ่นนั้น และ เข้าไปมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาอบรม ของรัฐ แต่ ต้องไม่ขัดต่อ มาตรา 43 และ มาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
               การจัดการศึกษาอบรม ภายในท้องถิ่น ตาม วรรคสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคำนึงถึง การบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ด้วย