ประกาศ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศ ฉบับที่ ๑
ประกาศ ฉบับที่ ๒
ประกาศ ฉบับที่ ๓
ประกาศ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
ประกาศ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งสมัชชาแห่งชาติ
ประกาศ ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (กดส.)