ตัวอย่างการใช้งานรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓๓ พระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่งฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓๕ ประกาศ แต่งตั้ง คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ, ข้อกำหนดคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย องค์คณะในการพิจารณาพิพากษา วิธีการพิจารณา และ การทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๗ ประกาศแต่งตั้ง ประธานและรองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๓๙ ประกาศ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓
มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๘ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๕ ประกาศ แต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๑๔ ประกาศ แต่งตั้ง รัฐมนตรี
มาตรา ๑๔ ประกาศ แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๒๓ ประกาศ รายชื่อ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ