คำปรารภ

ความทั่วไป
| | |
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
| | | |
๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓
คณะรัฐมนตรี
๑๔
| ๑๕ | ๑๖ | ๑๗
ผู้พิพากษาและตุลาการ
๑๘
การร่างรัฐธรรมนูญ
๑๙
| ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓
๒๔
| ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘
๒๙
| ๓๐ | ๓๑ | ๓๒
เงินประจำตำแหน่ง
๓๓
คณะมนตรีความมั่นคงฯ
๓๔
ตุลาการรัฐธรรมนูญ
๓๕
คณะปฏิรูปการปกครองฯ
๓๖
| ๓๗
เบ็ดเตล็ด
๓๘
| ๓๙ | ผู้รับสนองฯ

การใช้งาน

แถลงการณ์ คำสั่ง
ประกาศ คณะปฏิรูปฯ

ประกาศ คณะมนตรีฯ