มาตรา ๑๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี คนหนึ่ง และ รัฐมนตรีอื่น อีกจำนวนไม่เกิน สามสิบห้าคน ตามที่ นายกรัฐมนตรี ถวายคำแนะนำ ประกอบ เป็น คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดิน
            พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ซึ่ง พระราชอำนาจ ในการให้ นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ตามที่ ประธาน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ถวายคำแนะนำ และ ให้ รัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ตามที่ นายกรัฐมนตรี ถวายคำแนะนำ
            การแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี และ การให้ นายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ให้ ประธาน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ
            นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน มิได้
            นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแสดงความคิดเห็น ใน ที่ประชุม สภานิติแห่งชาติ แต่ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน


มาตรานี้ ตรงกับ มาตรา ๒๐๑ เดิม

ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี เพิ่มเติม
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี เพิ่มเติม