มาตรา ๑๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            ในกรณี เพื่อประโยชน์ ในอันที่จะ รักษาความมั่นคง แห่ง ราชอาณาจักร ความปลอดภัย ของ ประเทศ ความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ของ ประเทศ หรือ ป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ หรือ เมื่อ มีความจำเป็น ต้องมี กฎหมาย เกี่ยวด้วย การภาษีอากร หรือ เงินตรา ที่ต้องพิจารณา โดยด่วนและลับ พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ซึ่ง พระราชอำนาจ ในการ ตรา พระราชกำหนด ให้ใช้บังคับ ดังเช่น พระราชบัญญัติ
            เมื่อ ได้ประกาศใช้ พระราชกำหนด แล้ว ให้ คณะรัฐมนตรี เสนอ พระราชกำหนด ต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยไม่ชักช้า ถ้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุมัติแล้ว ให้ พระราชกำหนด นั้น มีผลใช้บังคับ เป็น พระราชบัญญัติ ต่อไป ถ้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่อนุมัติ ให้ พระราชกำหนด นั้น ตกไป แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน กิจการที่ได้เป็นไป ในระหว่างที่ใช้ พระราชกำหนด นั้น เว้นแต่ พระราชกำหนด นั้น มีผลเป็น การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ยกเลิก บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ให้ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่มีอยู่ก่อน การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไป ตั้งแต่ วันที่ การไม่อนุมัติ พระราชกำหนด นั้น มีผลบังคับ
            การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ พระราชกำหนด ให้ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผล ตั้งแต่ วันประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา


มาตรา เทียบเท่ากับ มาตรา ๒๑๘ เดิม