มาตรา ๑๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ซึ่ง พระราชอำนาจ ในการตรา พระราชกฤษฎีกา โดย ไม่ขัดต่อกฎหมาย


มาตรานี้ ตรงกับ มาตรา ๒๒๑ เดิม


พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เทียบได้กับ มาตรา ๑๖๔ เดิม