มาตรา ๒๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            ในการประชุม สมัชชาแห่งชาติ ให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ ประธาน สมัชชาแห่งชาติ และ รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ รองประธาน สมัชชาแห่งชาติ
            การประชุม สมัชชาแห่งชาติ และ วิธีการคัดเลือก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไป ตามที่ ผู้ทำหน้าที่ ประธาน สมัชชาแห่งชาติ กำหนด