มาตรา ๒๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            เมื่อ ได้รับ บัญชีรายชื่อ ที่ได้รับการคัดเลือก จาก สมัชชาแห่งชาติ แล้ว ให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ คัดเลือก บุคคล ตาม บัญชีรายชื่อ ดังกล่าว ให้เหลือ หนึ่งร้อยคน และ นำความ กราบบังคมทูล เพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
            ในกรณีที่ สมัชชาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ไม่แล้วเสร็จ ภายใน กำหนดเวลา ตาม มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง ให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เลือก สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ จำนวน หนึ่งร้อยคน เป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อ นำความ กราบบังคมทูล เพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ต่อไป
            ให้ ประธาน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
            ให้นำ ความใน มาตรา ๕ วรรคสี่ มาใช้บังคับ แก่ การได้รับแต่งตั้ง เป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ กรรมาธิการตาม มาตรา ๒๕ ด้วย โดยอนุโลม


ประกาศ รายชื่อ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐