มาตรา ๒๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            ในระหว่างที่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ยังปฏิบัติหน้าที่ ตาม รัฐธรรมนูญ ไม่แล้วเสร็จ หากมี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ ประธาน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ คัดเลือก บุคคล จากบัญชีรายชื่อ ตาม มาตรา ๒๒ ที่เหลืออยู่ หรือ จาก บุคคล ที่เคยเป็น สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ แล้วแต่กรณี เพื่อ นำความ กราบบังคมทูล เพื่อ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่มีตำแหน่งว่าง
            ในระหว่างที่ ยังมิได้แต่งตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ แทน ตำแหน่งที่ว่าง ให้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย สมาชิก เท่าที่เหลืออยู่