มาตรา ๒๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            เมื่อ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญ เสร็จแล้ว ให้จัดทำ คำชี้แจงว่า ร่างรัฐธรรมนูญ ที่จัดทำขึ้นใหม่ นั้น มีความแตกต่าง กับ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใด พร้อมด้วย เหตุผล ในการแก้ไข ไปยัง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ องค์กร และ บุคคล ดังต่อไปนี้ เพื่อ พิจารณา และ เสนอความคิดเห็น
            (๑) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
            (๒) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
            (๓) คณะรัฐมนตรี
            (๔) ศาลฎีกา
            (๕) ศาลปกครองสูงสุด
            (๖) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
            (๗) คณะกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
            (๘) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
            (๙) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
            (๑๐) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
            (๑๑) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            (๑๒) สถาบันอุดมศึกษา
            ให้ คณะกรรมาธิการ ยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ และ เอกสารชี้แจง ตาม วรรคหนึ่ง ให้ ประชาชนทั่วไป ทราบ ตลอดจน ส่งเสริม และ จัดให้มี การรับฟัง ความคิดเห็น จาก ประชาชน ประกอบด้วย