มาตรา ๒๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            เมื่อ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับ ร่างรัฐธรรมนูญ และ เอกสาร ตาม มาตรา ๒๖ แล้ว หากประสงค์จะ แปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม ให้กระทำได ้เมื่อมี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ลงชื่อรับรอง ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ ของ จำนวน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีอยู่ และ ต้อง ยื่น คำขอ แปรญัตติ พร้อมทั้ง เหตุผล ก่อน วันนัดประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๒๘
            สมาชิก ที่ยื่นคำขอ แปรญัตติ หรือ ที่ให้คำรับรอง คำแปรญัตติ ของ สมาชิกอื่น แล้ว จะยื่นคำขอ แปรญัตติ หรือ รับรอง คำแปรญัตติ ของ สมาชิก อื่นอีก ไม่ได้