มาตรา ๓๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            ในกรณีที่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำ ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่แล้วเสร็จ ภายใน กำหนดเวลา ตาม มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ก็ดี สภาร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ให้ ความเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๒๘ วรรคสอง ก็ดี หรือ ในการออกเสียงประชามติ ตาม มาตรา ๓๑ ประชาชน โดยเสียงข้างมาก ของ ผู้มาออกเสียงประชามติ ไม่เห็นชอบ ให้ใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ดี ให้ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สิ้นสุดลง และ ให้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมร่วมกับ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้เคย ประกาศใช้บังคับมาแล้ว ฉบับใดฉบับหนึ่ง มาปรับปรุง ให้แล้วเสร็จ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันออกเสียงประชามติ ไม่เห็นชอบ และ นำขึ้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย เพื่อ ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็น รัฐธรรมนูญ ต่อไป
            ในการประชุมร่วมกัน ตาม วรรคหนึ่ง ให้ ประธาน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม
            การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ นี้ ให้ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ