มาตรา ๓๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            บรรดา ประกาศ และ คำสั่ง ของ คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หรือ คำสั่ง ของ หัวหน้า คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ที่ได้ประกาศ หรือ สั่ง ในระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึง วันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ นี้ ไม่ว่าจะเป็น ในรูปใด และ ไม่ว่าจะ ประกาศ หรือ สั่งให้มีผลบังคับ ในทาง นิติบัญญัติ ในทาง บริหาร หรือ ในทาง ตุลาการ ให้มีผล ใช้บังคับ ต่อไป และ ให้ถือว่า ประกาศ หรือ คำสั่ง ตลอดจน การปฏิบัติ ตาม ประกาศ หรือ คำสั่ง นั้น ไม่ว่าการปฏิบัติ ตาม ประกาศ หรือ คำสั่ง นั้น จะกระทำ ก่อน หรือ หลัง วันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ นี้ เป็น ประกาศ หรือ คำสั่ง หรือ การปฏิบัติ ที่ ชอบด้วย กฎหมาย และ ชอบด้วย รัฐธรรมนูญ